Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

Pravna pomoč

Našli boste napotke in koristne informacije s področja pravnih zadev za nevladne organizacije.

Primerjalna tabela različnih organizacijskih oblik nevladnih organizacij.

  DRUŠTVO USTANOVA ZAVOD
Zakonska podlaga Zakon o društvih (ZDru – 1) Zakon o ustanovah (ZU) Zakon o zavodih(ZZ)
Pristojno ministrstvo Ministrstvo za notranje zadeve Ministrstvo za področje za katero je ustanova ustanovljena Ministrstvo za pravosodje
Ustanovitev Vsaj 3 fizične ali pravne osebe Domača ali tuja fizična ali pravna oseba Ena ali več fizičnih ali pravnih oseb
Opravljanje dejavnosti Nepridobitna in pridobitna vendar to ne sme biti izključna in primarna dejavnost Nepridobitna in pridobitna Nepridobitna ali pridobitna
Gospodarska ali negospodarska odvisno za katero je ustanovljen
Temeljni akti Statut Akt o ustanovitvi oz. statut Akt oz. pogodba o ustanovitvi
Premoženje Denarna in druga sredstva Denarna sredstva, premičnine ter nepremičnine Denarna sredstva v višini vsaj 100€
Namen ustanovitve Druženje ljudi s skupnimi interesi Splošnokoristen in dobrodelen za pomoč ljudem, ki so pomoči potrebni Za opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialne in drugih dejavnosti.
Organi Predsednik, občni zbor, tajnik-sekretar, blagajnik, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija Uprava, predsednik, skupni organ ustanoviteljev Direktor, svet zavoda, strokovni svet, strokovni vodja
Zakoniti zastopnik Predsednik Predsednik uprave Direktor
Odgovornost Društvo z vsem svojim premoženjem, predsednik z vsem svojim premoženjem / Zavod s svojimi sredstvi in Direktor za zakonitost dela
Članstvo Da Ne Ne
Vpis Register društev Evidenca ustanov Sodni register
Prenehanje Zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. Če premoženje ne zadošča za nadaljnje izpolnjevanja namena ustanove, če namen ustanove postane nemogoč,v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji
obstoj ustanove, če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.
Če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa v sodni register, če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov, če se organizira kot podjetje, v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi, na podlagi stečaja, če ustanovitelj po zakonu ali aktu o ustanovitvi ni odgovoren za obveznosti zavoda.
Sklad Zasavje © 2016