Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

Razpisi

Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2014

OBJAVLJENO:  3. 6. 2014

Predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov v letu 2014. Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij, nabavo osnovnih sredstev, za kritje stroškov gostinskih storitev (npr. kolikor ti stroški predstavljajo večino stroškov prireditve) ipd.

Vrednost razpisa: Razpisana sredstva v letu 2014 skupno znašajo 193.000 EUR, od tega je: – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 164.050 EUR, – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost delovnih invalidov pa 28.950 EUR.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo: – organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni ter – reprezentativne invalidske organizacije, organizirane na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 50 % delovnih invalidov.

Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Domača stran razpisa

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2014

OBJAVLJENO:  20. 5. 2014

Turistična zveza Slovenije objavlja javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev za leto 2014.

Upravičeni prijavitelji: Na poziv se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 150.000,00 EUR.

Zneski in deleži financiranja: Največji možni znesek, ki je lahko dodeljen posameznemu turističnemu društvu, je 1.200,00 EUR.

Rok prijave: 13.06.2014

Domača stran razpisa

Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega poziva prijavi le eno prireditev. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). V kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena večkrat, bodo tovrstne prijave izločene.

Razpis za organizacije, ki želijo sodelovati v skupinah za civilni dialog v zvezi z razvojem kmetijstva in podeželja EU

OBJAVLJENO:  7. 4. 2014

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji obvešča, da je objavljen razpis za organizacije, ki želijo sodelovati v skupinah za civilni dialog v zvezi z razvojem kmetijstva in podeželja EU. Nove skupine, ki bodo julija 2014 nadomestile svetovalne skupine za skupno kmetijsko politiko, bodo pokrivale štirinajst različnih tem. Njihova naloga bo vzdrževanje rednega dialoga s Komisijo ter zagotavljanje pobud, nasvetov in povratnih informacij o vprašanjih skupne kmetijske politike.

Rok prijave: 30.04.2014

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki so prijavljene v skupnem evropskem registru preglednosti.

Domača stran razpisa

Razpis za MALE projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP

OBJAVLJENO:  31. 3. 2014

Objavljen je razpis v okviru NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP višini 340.184 evrov. Ta razpis bo podprl male projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 10.000 € in 20.000 €.). Prednostna vsebinska področja Sklada za NVO v Sloveniji so: demokracija, človekove pravice, socialna enakost, otroci in mladostniki, varstvo okolja ter zagotavljanje blaginje in socialne pravice.

Vrednost razpisa: 340.184 evrov. Predvideno je, da bo podprtih najmanj 17 projektov.

Zneski in deleži financiranja: Višina donacije: najnižji zaprošeni znesek je 10.000 €, najvišji zaprošeni znesek je 20.000 €. Maksimalna višina donacije lahko znaša največ 90 % celotnih upravičenih stroškov projekta.

Rok prijave: 30.05.2014

Trajanje projekta: Od 6 do 12 mesecev.

Upravičeni prijavitelji: Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije (NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih letni prihodek v letu 2013 ni presegel 50.000 evrov in ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje.

Domača stran razpisa

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2014

OBJAVLJENO:  18. 3. 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in delovanja društev, ki uresničujejo javni interes na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v letu 2014 sofinanciralo dejavnosti društev, katerih namen in cilj je dopolnitev organizirane skrbi za članstvo in uresničevanje javnega interesa na področju: a) socialnega in zdravstvenega varstva; b) rehabilitacije in vključevanja invalidov v okolje in delo; c) ohranjanja zgodovinskega izročila.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2014 je 200.000,00 EUR.

Rok prijave: 26.03.2014

Upravičeni prijavitelji: Vlagatelji vloge za dodelitev sredstev morajo izpolnjevati pogoje, da lahko kandidirajo na javnem razpisu. Splošni pogoji so izpolnjeni, če: a) imajo vlagatelji status društva v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali žrtev vojnega nasilja; b) se z vlogo prijavljeni program nanaša neposredno na področje, ki je predmet javnega razpisa, in sicer socialno – zdravstvenega varstva, rehabilitacije in vključevanja invalidov v okolje in delo, področje ohranjanja zgodovinskih izročil; c) imajo izdelan načrt izvajanja programa ali programov na področju, navedenem v prejšnji alineji; d) imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za izvedbo programa; e) imajo izdelan finančni načrt za redno delovanje društva. To so stroški dela, storitev in materialni stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa društva; f) niso upravičeni do sofinanciranja dejavnosti s strani ministrstva v letu 2014 po drugi pravni podlagi; g) imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju dejavnosti društev, sklenjene z ministrstvom v preteklih obdobjih.

Domača stran razpisa

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

OBJAVLJENO:  24. 2. 2014

Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2014, je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2014:  – nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziroma prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-UM,  – javnih zavodov, ki v letu 2013 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2014,  – ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

Vrednost razpisa: Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev: uprizoritvene umetnosti – 120.000,00 EUR, glasbene umetnosti – 200.000,00 EUR, likovne umetnosti – 100.000,00 EUR, intermedijske umetnosti – 120.000,00 EUR.

Ministrstvo bo v okviru razpisa, oznaka JPR-UM-2014, sofinanciralo okvirno 140 projektov in sicer : – 25 na področju uprizoritvene umetnosti, – 70 projektov in 2 delovni štipendiji na področju glasbene umetnosti, – 25 projektov in 3 delovne štipendije na področju vizualne umetnosti in – 20 na področju intermedijske umetnosti.

Rok prijave: 24.03.2014

Domača stran razpisa

Javni razpis za izbor operacij Nove karierne perspektive II

OBJAVLJENO:  17. 2. 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov »Nove karierne perspektive II«, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in samozaposlenih mladih kot specifične družbene skupine, ki jih bodo izvajali upravičenci, ki delujejo na področju kulture.

Vsebinski skopi javnega razpisa zajemajo: Sklop 1: Založništvo; Sklop 2: Kulturno-umetnostna vzgoja – a) film in b) gledališče; Sklop 3: Umetnost. Na vsebinskem sklopu Sklop 1: Založništvo bo izbran predvidoma en prijavitelj. Na vsebinskem sklopu Sklop 2: Kulturno-umetnostna vzgoja bo za vsako deficitarno področje: a) film in b) gledališče izbran predvidoma po en prijavitelj. Na vsebinskem sklopu Sklop 3: Umetnost bodo izbrani največ trije prijavitelji in sicer eden s področja baleta in največ dva s področja sodobnega plesa.

Upravičeni prijavitelji: Upravičenci so nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javni skladi oziroma javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 1.000.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih: Sklop1: 100.000,00 EUR; Sklop 2: 300.000,00 EUR; Sklop 3: 600.000,00 EUR.

Zneski in deleži financiranja: Upravičencu bo sofinanciranih do 100 % izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov projekta.

Rok prijave: 14.03.2014

Trajanje projekta: 2014 – 2015

Domača stran razpisa

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014

OBJAVLJENO:  17. 2. 2014

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014.

Upravičeni prijavitelji: Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi določili.

Vrednost razpisa: 1.700.000,00 €

Rok prijave: 05.06.2014

Domača stran razpisa

Razpis za projekte nevladnih organizacij v zagovor integritete medijev

OBJAVLJENO:  17. 2. 2014

Observatorij medijev v jugovzhodni Evropi, regionalno partnerstvo nevladnih organizacij, ki ga koordinira Mirovni inštitut, je objavil razpis za projekte nevladnih organizacij, namenjene ozaveščanju javnosti in zagovorništvu na področju svobode, neodvisnosti, pluralizma in integritete medijev v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Makedoniji in Srbiji.

Upravičeni prijavitelji: Nevladne organizacije – poklicna združenja, zagovorniške skupine, raziskovalni inštituti, organizacije za človekove pravice in druge nevladne, neprofitne organizacije, ki delujejo na področju medijev v petih zgoraj omenjenih državah, lahko prijavijo projekte v trajanju od 3 do 6 mesecev med letom 2014.

Vrednost razpisa: 25.000 EUR

Zneski in deleži financiranja: Najvišji znesek, namenjen enemu projektu v posamezni državi, znaša 5.000 evrov.

Rok prijave: 28.02.2014

Trajanje projekta: Od 3 do 6 mesecev

Domača stran razpisa

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2014

OBJAVLJENO:  3. 2. 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih izdaje knjig, izdaje revij, bralne kulture, literarnih prireditev, mednarodnega sodelovanj, delovnih štipendij in rezidenčnih štipendij v tujini.

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost javnega razpisa JR3–KNJIGA–2014 za leto 2014 znaša predvidoma 340.000,00 EUR.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali zasebne kulturne organizacije, društva, javni zavodi ali gospodarske organizacije, ki delujejo primarno na področju kulture oz. da kot fizične osebe ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja in humanistike ter literarne kritike, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Zneski in deleži financiranja: JAK bo izbranim izvajalcem projektov s področij knjige sofinancirala največ 70 % upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt.

Rok prijave: 03.03.2014

Domača stran razpisa

Sklad Zasavje © 2016