Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

Reference

Zap. št. Naziv projekta in leto izvedbe Rezultati Vloga prijavitelja (vodilna organizacija, partner) Donator/sofinancer
1 Promocija enakih možnostih za vse, 2006 Izvedene delavnice, izdelane zloženke, objavljeni prispevki prijavitelj, vodilna organizacija Urad Vlade RS za informiranje
2 Korak za korakom v EU, 2001 izvedene delavnice, izdelane zloženke Prijavitelj, vodilna organizacija Urad vlade RS za informiranje
3 Pomoč pri sofinanciranju usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v RS, 2004 Izvedena usposabljanja Partner v projektu ZRSZ
4 Javni razpis za sofinanciranje promocije poklicnega izobraževanja in deficitarnih poklicev ter povezovanje študentov in delodajalcev, 2004 Ustanovitev kluba študentov,
Izdelane zloženke, izvedena predavanja, izveden regijski sejem: Povezava med delodajalci in študenti
partner Ministrstvo za šolstvo
5 Center za oskrbo na domu, 2004 Izdelana prijava na javni razpis, izdelana študija – poslovni načrt, ustanovljeno podjetje partner MDDSZ
6 Mednarodni projekt: EQUAL – S coachingom do varne starosti, 2004-2007 Izdelana spletna stran, izdelana knjiga o coachingu, izdelan model coachinga, izvedena usposabljanja, izdelan model socialnega podjetništva za starejše, izvedena mednarodna konferenca, izdelan program e-učenja Prijavitelj (vodilni partner) MDDSZ
7 Pobudnik za ustanovitev Zveze ustanov Skladov dela, 2006 Ustanovljena zveza ustanov Partner
8 Izdelava predloga in obrazložitve za dopolnitev operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, za točko 4.5.1.2. – Usposabljanje in zaposlovanje za konkurenčnost in zaposljivost in sicer z dejavnostjo COACHINGA predlog je bil upoštevan
9 Socialno podjetništvo, 2007 Analiza stanja o socialnem podjetništvu v Zasavski regiji, izdelan poslovni načrt za razvoj socialnega podjetništva v regiji Prijavitelj, vodilni partner, izvajalec Ekonomski inštitu Maribor, Ministrstvo za regionalni razvoj
10 Promocija enakih možnosti, 2007 Informiranje o EUR-u Izvedene delavnice,
Izdelane zloženke
prijavitelj, vodilni partner izvajalec Urad Vlade RS za informiranje
11 Strategija razvoja človeških virov za podjetje Piramida, 2008 izdelana strategija izvajalec Piramida d.o.o.
12 Izvedba delavnic za presežne delavce v Zasavskih podjetjih Izvedene delavnice razvoja poklicne kariere izvajalec ZRSZ
13 Izvedba delavnic v okviru ukrepov APZ Izvedene delavnice partner ZRSZ
14 Mreženje Nevladnih organizacij – priložnost in izziv za Zasavsko regijo Izvedena svetovanja, izvedene delavnice, izveden konferenca izvajalec Ministrstvo za javno upravo
15 Je prihodnost Slovenskih NVO v podjetniških izzivih Ugotovljena analiza stanja, izvedena konferenca Izvajalec Ameriška ambasada
16 MREST – Mreža nevladnih organizacij Zasavja Izvedba delavnic, seminarjev, študijskih obiskov za NVO, informiranje in obveščanje javnosti o nevladnem sektorju in NVO (promocijski material), ustanovitev regionalnega stičišča za NVO, svetovanje NVO, usposabljanje zaposlenih, pridobitev standarda kakovosti Izvajalec Ministrstvo za javno upravo
17 Andaluzijski lokalni model zaposlovanja Izvedba delavnic, seminarjev, konferenc, izdelava akcijskega načrta Partner PROGRESS
18 MREST – Mreža nevladnih organizacij Zasavja Izvedba delavnic, seminarjev, študijskih obiskov za NVO, informiranje in obveščanje javnosti o nevladnem sektorju in NVO (promocijski material), svetovanje NVO, usposabljanje zaposlenih, objava časopisa MREST, izdelava strategij, pomoč NVO pri izdelavi in prijavi projektov Izvajalec Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
19 PROSPECTS – spodbujanje podjetništva ter kreacije malih in srednjih podjetij v rudarskih regijah Udeležba na tematskih konferencah projekta ter organizacija ene konference, udeležba na seminarjih in konferencah projekta, izdelava slovenske verzije spletne strani, priročnika Dobre prakse projekta, Strateških smernic in sinoptičnega mema, elaboracija slovenskih verzij biltena projekta, izdelava načrta prenosa specifične dobre prakse Partner INTERREG IVc
20 DESUR – Razvoj trajnostnih regij s pomočjo odgovornih malih in srednjih podjetij Projekt je v realizaciji Partner INTERREG IVc
21 MREST – Mreža nevladnih organizacij Zasavja Projekt je v realizaciji  Izvajalec Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
22 Podjetno v svet podjetništva Izvedba delavnic Zunanji izvajalec Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
23 Strokovna pomoč pri pripravi projekta za UKC Ljubljana Strokovna pomoč in elaboracija projekta Zunanji izvajalec HORIZON 2020
Sklad Zasavje © 2016